תנאי שימוש                                                                                        

אתר חזני פרויקטים, חזני אדריכלים ויתר אתרי המשרד מנוהלים על ידי משרד חזני (להלן "המשרד"), ומהווים את אתרי הבית של המשרד.

יש לקרוא עמוד זה בעיון רב, שכן כל שימוש כלשהו באתרים, לרבות קריאת מאמרים, צפייה, קריאת הודעות, כתיבת הודעות, ניהול ו/או כל שימוש עתידי אחר, מהווה הסכמה מלאה ובלתי מסויגת לכללי השימוש המפורטים להלן, על כל האמור בהם:

המידע המופיע באתרנו הינו בסיסי וכללי בלבד ואינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ ו/או טיפול משפטי ו/או בירור הפרטים אצל הגופים המורשים על פי דין.

המשרד עושה את מירב המאמצים להביא לעיון הגולשים באתרים תכנים, לרבות חקיקה, פסיקה, הנחיות והסברים ואף מאמרים פרי עטם של אדריכלים ומתכננים במשרד, אך כאמור, אין לראות בחומר זה ייעוץ מכל סוג - המידע באתרים נועד לסייע לציבור הרחב ע"י מתן מידע כללי, ראשוני ובלתי מחייב בלבד.
המידע המופיע באתרים אינו מחליף, מוסיף, גורע או משנה מהוראת כל דין או נוהל והוא כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.

חלק מהמידע המופיע באתרים מקורו באתרי אינטרנט ומקורות שונים נוספים. מקור התכנים ו/או שמו של המחבר מופיע בסמוך אליהם וזכויות היוצרים עליהם שייכים לאותו גורם.

על המשתמש באתרים ובמידע המוצג בהם לבדוק את התכנים המופיעים ולקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת עליהם.

המשרד אינו מתחייב לעשות מאמצים כלשהם, ואינו מתחייב בשום אופן כי האתרים יהיו זמינים באופן רציף, או זמינים כלל. המשרד אינו מתחייב כי האתרים יעבדו כסדרם, יהיו חסינים בפני פריצות, קלקולים או תקלות כלשהן.  

מפעילי האתרים ו/או יוצרי התוכנים השונים המופיעים בו לא ישאו בכל אחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה בגין הסתמכות על המידע הקיים באתרים ולכל פעולה כלכלית, משפטית או אחרת אשר תבוצע בהסתמך על המידע המופיע בו. 

המשרד לא ישא באחריות לפגיעה או לנזק כלשהו שייגרמו כתוצאה מהשימוש בתכנים באתרים, לרבות מתכנים אשר הובאו על ידי צדדים שלישיים.

למען הסר ספק, המשרד משחרר את עצמו מכל אחריות לנזק או פגיעה כלשהם שיגרמו למאן דהוא כתוצאה מפניה למשרד באמצעות האתרים או בכל דרך אחרת. 

זכויות היוצרים במידע המצוי באתרים שייכות במלואן למשרד.