גשרונים


גשרון בשד' גולומב, חיפה - ביצוע, אפריל 2001גשרון ומעלית בשד' קיש, חיפה
- ביצוע, אוקטובר 2001
לפני הבניה ובמהלכה

מבט מזרחה - לפני הבניהמבט מזרחה - במהלך הבניה

 מבט מערבה - במהלך הבניה 
לאחר הבניה 

מבט מזרחה - לאחר הבניהמבט מערבה - לאחר הבניה
פרט מעקה

פרט מעקה מתכת