שירותים מקצועיים

תקציר השירות
אתר טאבו-ישיר - ניתן להזמין בפקס ובמייל נסח טאבו חתום (נסח טאבו רגיל, חלקי ומרוכז). האתר נותן שירותים נוספים כגון: הזמנת תשריט -תב"ע, היתר בניה, צו הריסה, אגרת היטל השבחה, בדיקת שיעבודים ועוד  
הזמנת נסח טאבו
הזמנת נסח באתר רשות הדואר
אתר city pay - תשלום חשבונות לרשות המקומית כגון: ארנונה, מים, חניה  תשלום חשבונות לרשות המקומית
טבלאות לחישוב התשלום על הבניה שמוצמדים למדד תשומות הבניה מדד מחירי תשומות הבניה - א
אתר רשות המסים בישראל - מחשבון מיסוי לרוכש בית ודירה מחשבון מס רכישה
אתר מנהל מקרקעי ישראל - מציאת תכנית בנין עיר (תב"ע), עיקרי התכנית, זמן הפרסום בילקוט הפרסומים הממשלתי, תב"ע סרוקה ותקנון בכל הארץ. מציאת תב"ע - תשריט+תקנון


אתר עיריית חיפה - מציאת תב"ע תקנון + תשריט, לפי מס'/שם התב"ע, כתובת/גוש וחלקה או לפי בחירה אינטראקטיבית במפה.
התב"ע  יכולה להופיע גם ע"ג המפה.
לכניסה יש ללחוץ על האייקון "אישור"
מציאת תב"ע בחיפה
אתרים המציעים תמונות הבית והרחוב של הבתים בערי ישראל. בחלק מהאתרים ניתן לצפות גם במפות, בתצלומי אויר ובמסלולי נסיעה. zoomap
mapa
Ymap
אתר saf - מחשבון שכר טרחה לתכנון אדריכלי ולעיצוב פנים ע"פ משתנים הקשורים למתכנן, למיקום בארץ ולהיקף הפרויקט. מחשבון שכ"טמדריכים

תקציר השירות
אתר רשות המסים בישראל - מדריך מלא בנושא מסים לרוכש בית ודירה מדריך מיסוי לרוכש דירה
אתר מנהל מקרקעי ישראל - שיטה כללית לחישוב שטחי בניה. לפני חישוב השטחים יש להיוועץ במח' הרישוי ברשות המקומית מכיוון שיתכנו שינויים. אופן חישוב שטחי בניה
אתר משרד הבינוי והשיכון - מדריך מלא לרוכש דירה מקבלן - חוזה עם הקבלן, ערבות בנקאית, ביטוח חקיקה, תשלומים ועוד. מדריך לרוכש דירה חדשה מקבלן
אתר רשם הקבלנים -  3 בדיקות לקבלן: רישום הקבלן בפנקס הקבלנים, באילו ענפים הוא רשאי לעסוק, ובאיזה היקף כספי (סיווג).
רישום בפנקס, הענף והסיווג של הקבלן
אתר משפצים - מילון מונחים מתחום הבניה, השיפוצים, איטום, בידוד ותכנון. מילון מונחים בבניה ושיפוצים

חוקים ותקנות

תקציר השירות
אתר BESTBAIT - מונחים ומושגים מתוך החוק ותקציר החוק תקציר חק התכנון והבניה
אתר נבו חק התכנון והבניה
אתר המשרד לאיכות הסביבה חק התכנון והבניה
תקנות התכנון והבניה
אתר משרד התמ"ת - חוקים בתחום גז, חשמל, אנרגיה ועוד. חוקים צווים ותקנות בתחומי האנרגיה
אתר משרד המשפטים - חוקים ותקנות התכנון והבניה בתחום הנגישות לנכים - סידורים מיוחדים לנכים בבניינים ציבוריים ונגישות לאנשים עם מוגבלות
- התקנת סידורים מיוחדים לנכים בבנין ציבורי
- סעיף 151: סטיה ניכרת מתכנית
- היתר לעבודה מצומצמת
- כבש המוביל לכניסה לבנין
- מעלית ומעלון בבניין קיים
אתר נבו, המאגר המשפטי הישראלי - מאגר הנחיות ממשרדים וגופים ממשלתיים להורדה. הנחיות ממשלתיות
אתר משרד המשפטים, צו מכר דירה - כל מוכר דירה חייב לצרף לחוזה המכר את טופס המפרט (הנקרא 'צו מכר דירה'), הכולל בין היתר, תיאור מלא של הדירה והמבנה ופירוט הגמר והאביזרים.  חוק מכר דירות
צו מכר דירה
צו מכר דירה מפורט (אתר נבו)
אתר סנונית - רשימת קישורים לחקיקה סביבתית, מעודכן לחקיקה עד שנת 1993 חוקי הסביבה בישראל
אתר משרד המשפטים חוק המקרקעין - בתים משותפים