הנחיות לבניית פרגולה בבית מגורים


פרגולה מוגדרת בחוק ובתקנות התכנון והבניה כ-מצללה, קרי משטח שמספק צל בלבד ואינו אטום לגשם. לפיכך כיסוי אופקי אטום של הפרגולה יהווה סטיה ניכרת מהתכנית.
ההיתר הניתן לבניית פרגולה הוא בתנאים הבאים:
 • בניית פרגולה אפשרית רק בחצר או על גג (ולא במרפסת זיזית) והיא טעונה היתר בניה.
 • הפרגולה היא מבנה ללא קירות שתקרתו היא משטח הצללה הנסמך על עמודים.
 • אין לבנות פרגולות משופעות (כדי למנוע כיסוי אטום של הפרגולה והשיפוע יאפשר ניקוז הגג).
 • המרווחים הפתוחים בין הקורות האטומות של הפרגולה יהיו מחולקים באופן שווה ויהוו לפחות 40% משטח ההצללה.
 • פרגולה בחצר:
  • ניתן לחרוג מקו בנין צידי או אחורי עד 40% (למשל, אם קו הבנין מוגדר במרחק של 3 מ' מקו המגרש ניתן לחרוג עד 1.2 מ' מקו הבנין לעבר קו המגרש).
  • שטח הפרגולה לא יעלה על 1/5 משטח חצר בית המגורים או עד 15 מ"ר (לפי הגדול מביניהם) ובלבד ששטח המצללה לא יעלה על 50 מטרים רבועים. חריגה מעבר כך תחושב כשטח עיקרי.
  • הפרגולה יכולה להיבנות רק מחומרים קלים כגון: עץ ומתכת וכדו'. 
 • פרגולה על הגג: 
  • שטח הפרגולה לא יעלה על 1/3 משטח הגג או על פני שטח של 10 מ"ר (לפי הגדול יותר). חריגה מעבר כך תחושב כשטח עיקרי. 
  • בפרגולה על הגג, יש להתרחק מהיקף מעקה הגג מרחק הקבוע בתקנות בועדה המקומית.
  • הפרגולה יכולה להיבנות גם מבטון (יש לבדוק בכל רשות מקומית).


הנחיות נוספות למחוז חיפה (ע"פ חפ/מק/1400 פ'):

 • הגובה מרצפת הפרגולה עד תחתית המרישים לא יעלה על 2.30 מ'.
 • תותר בניית פרגולה אשר צמודה לבנין גם משני צדיה ובלבד ש-50% ממעטפת הפרגולה היא ללא קירות.
 • הפרגולה יכולה להיבנות רק מחומרים קלים כגון: עץ ומתכת וכדו'.
 • פרגולה בחצר:
  • המרחק בין קצה הפרגולה לקו המגרש לא יפחת מ 1.20 מ'.
  • בגבול צידי או אחורי תותר בניית הפרגולה צמוד לקיר תמך שגובהו עולה על 2.50 מ'.
  • שטח הפרגולה לא יעלה על 1/10 משטח חצר בית המגורים (השטח הפנוי) או על פני שטח של 30 מ"ר (לפי הגדול יותר). חריגה מעבר כך תחושב כשטח עיקרי. 
 • פרגולה על הגג:
  • שטח הפרגולה לא יעלה על 20 מ"ר.
  • מרחק בין קצה הפרגולה למעקה הגג לא יפחת מ 1.20 מ'.
  • לא ניתן לשלב פרגולה בגג רעפים.
 • פרגולה על המרפסת:
  • במרפסת שרוחבה עולה עד 2.00 מ' ישמר מרחק מה בין קצה הפרגולה לבין מעקה המרפסת.
  • בחזית שאינה פונה אל הרחוב תותר התקנת פרגולה בחלק מהמרפסות באישור מהנדס העיר (ע"פ חפ/מק/1400 פ/1).

מאמרים וכתבות בתקשורת

תאריך פרסום מקור  תקציר מאמר


פורומים וקישורים מעניינים

בנה פרגולה בעצמך - הדרכה (מלווה בסרטון) כיצד לבנות פרגולה מאתר homeaid (יש לכתוב 'פרגולה' בשורת חיפוש).  


חברות מקצועיות