בניה מעבר לקו בנין


מה מותר לבנות באזור חיפה (לאחר קבלת היתר בניה), מעבר לקו בנין ?
תכנית חפ/1400 יב - מבנים במרווחים שאושרה באפריל 1996 מונה את מבני העזר המותרים.
יחד עם האמור להלן, יש להבטיח קרקע פנויה לגינון ולנטיעות בשטח של 30% לפחות משטח המגרש (במקרים מסוימים תנתן הקלה ל- 25%).
להלן המבנים המותרים וחלק מהתנאים המתירים בניה: תאושר בכל שטח החלקה בתנאים הבאים: משטח חניה הינו רמפה הצמודה לבנין בצד הנמוך של הדרך